วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2563
ซื้อนมกล่อง ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๓,๓๔๐ กล่อง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถไถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
เช่ารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
เช่ารถตู้ เพื่อศึกษาดูงาน คันทีี่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
เช่ารถตู้ เพื่อศึกษาดูงาน คันที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อนมกล่อง ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๓,๓๖๐ กล่อง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศาลาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามขัย จังหวัดกาฬสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแห่ หมู่ 5 จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 50 ตัว เพื่อใช้ในกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง