วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 7 บ้านสันติสุข หมู่ 20 และบ้านหนองไผ่ หมู่ 13 โดยมีผิวจราจรเท่ากันทั้ง 3 สาย กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1995 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ คลิปหนีบดำ กรรไกร แฟ้มปกแข็ง อื่นๆ เพื่อใช้ในสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดตะเกียบไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไฟกระพริบ สายไฟ ปลั๊กตัวผู้ เป็นต้น เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวที,เครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟ พร้อมแสงสีเสียง ขนาด ๑๒ เมตร (โครงการสืบสานงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาชุดแสดงบนเวที โครงการสืบสานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาแรงงานทำสะพานไม้พร้อมที่สำหรับลอยกระทง ขนาด กว้าง ๑.๕ x ๒๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าและแก้ไขระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมมอเตอร์ ของสถานีสูบน้ำบ้านโคกสำราญ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง