วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาน จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน ๒ เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ /สายเครื่องปริ้นเตอร์/น้ำหมึกปริ้นเตอร์/แผ่น CD-R เพื่อใช้ในกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา กาว ลวดเสียบกระดาษ ซองขาว เป็นต้น เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อธงขาว ครัวเรือนสีขาว ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ครอบครัวปลดยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สามชัยเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๕-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกรดโดยรถไถ จำนวน 16 จุด โดยมีปริมาณลูกรัง 3,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อนมกล่อง ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อคลอรีนผง จำนวน 100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่และสนามกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกรดโดยรถไถ จำนวน 16 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง