วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาตัดต้นไม้ในเขตบริเวณสำนักงาน เพื่อนำปรับภูมิทัศน์ และเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระติกน้ำร้อน จำนวน ๒ กระติก และ ตู้น้ำเย็นแบบ ๑ ก็อก ขนาด ๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (สถ.ศพด.๒) บ้านโนนศาลาทอง หมู่ ๑๕
27  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๓,๕๗๒ กล่อง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่เครื่องสักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำบายศรี เพื่อร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอโศกธรรมมาราม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อรถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า1,500 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง