วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ หลังที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลั๊กเมจิ ๒ รู หน้ากาก ๓ ช่อง คอนเนคเตอร์ เป็นต้น เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 ดินสอ ปากกาน้ำเงิน แฟ้มปกแข็ง แฟ้มเสนอเซน เครื่องเจาะกระดาษ เป็นต้น เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
วัสดุคอมพิวเตอรื เช่น ตลับผงหมึก HP หมึกสี canon แฟลชไดส์ เป็นต้น เพื่อใช้ในงานกองช่าง
20  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ ๑๐ ปริมาณ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ ๗ จำนวน ๒ จุด (๑.แยกประปาเก่า ยาว ๑๑๕ เมตร ๒.แยกช่างชัย ยาว ๔๑ เมตร) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ ๙ ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เช่น ปั๊มน้ำ (ซัมเมอร์) HP1.5 12ใบพัด 220v. พร้อมอุปกรณ์ มีชุดปั๊มมอเตอร์กล่องคอนโทล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อชุดนักกีฬาฟุตซอล ๓๖ ชุดๆละ ๒๕๐ บาท (ประกอบด้วย เสื้อกีฬา และ กางเกงกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง