วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2561
ซื้อดินและลูกรังเพื่อถมหลุมบ่อและซ่อมแซมถนนสายหมู่ 15-หมู่ 6 ระยะทาง 250 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างเหมาปรับเกรดหรือดันข้างทาง กลบหลุม บ่อ หรือจุดที่ชำรุด จำนวน ๔๓ จุดรวมระยะทาง ๑๑๘,๓๙๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ สายหมู่ ๑ หมู่ ๔ หมู่ ๑๖ โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาดผิวจราจรเท่ากันทั้ง๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย หมู่ 1 หมู 4 หมู่ 16 โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร เท่ากันทั้ง 3 สาย พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-06-2556 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซม ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานและระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อนมกล่อง ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๖,๐๖๐ กล่อง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างซื้อดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 4,990 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง