วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬาและวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ แฟลชไดฟ์ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด เลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด เลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุข) คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ) ทะเบียน บน 5245 กส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง