วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อนมกล่อง ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕,๗๕๐ กล่อง สำหรับประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการ จำนวน ๗ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (สถ.ศพด.๒) บ้านโนนศาลาทอง หมู่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาตัดต้นไม้ในเขตบริเวณสำนักงาน เพื่อนำปรับภูมิทัศน์ และเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระติกน้ำร้อน จำนวน ๒ กระติก และ ตู้น้ำเย็นแบบ ๑ ก็อก ขนาด ๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (สถ.ศพด.๒) บ้านโนนศาลาทอง หมู่ ๑๕