วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๓,๕๗๒ กล่อง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่เครื่องสักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำบายศรี เพื่อร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอโศกธรรมมาราม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อรถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า1,500 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อดินและลูกรังเพื่อถมหลุมบ่อและซ่อมแซมถนนสายหมู่ 15-หมู่ 6 ระยะทาง 250 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างเหมาปรับเกรดหรือดันข้างทาง กลบหลุม บ่อ หรือจุดที่ชำรุด จำนวน ๔๓ จุดรวมระยะทาง ๑๑๘,๓๙๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ สายหมู่ ๑ หมู่ ๔ หมู่ ๑๖ โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาดผิวจราจรเท่ากันทั้ง๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย หมู่ 1 หมู 4 หมู่ 16 โดยมีขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร เท่ากันทั้ง 3 สาย พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง