วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ เช่น สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ น้ำยาต่างๆ เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.14 ม.4 ม.16 ม.17 ม.12 ม.13 ม.5 โดยรถเกรดเดอร์ จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ แก้วกาแฟ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มสัน ลวดเย็บกระดาษ ปากกาลบคำผิด เป็นต้น เพื่อใช้งานสำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อนมกล่อง ยู.เอช.ที. ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 16,038 กล่อง สำหรับประจำเดือนสิงหาคม2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อนมกล่อง ยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 16038 กล่อง สำหรับประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อต้นไม้เพื่อปลูกตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อท่อซีเมนต์ขนาด 60x40 เซนติเมตร จำนวน 350 ท่อ เพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง