วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา คลิปดำ เทปโฟม เป็นต้น เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุประปา มิเตอร์น้ำ จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ แล็คซีน กระดาษปรู๊ฟ การะดาษการ์ด เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แฟ้มสัน คลีนนิ่งเบรด เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ข้องอ ทอต่อตรง ท่อPVC สวิทซ์ลูกลอย เป็นต้น เพื่อใช้ในงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) นมจืด ยู เอช ที (ร.ร.+ ศพด ประจำเดือน เมษายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง