วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน เช่น อาคารเก็บพัสดุ หอประชุม ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 1 และ หมู่ 2 เช่น อิฐบล็อก หิน ปูน ทราย เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มสันกว้าง สมุดบันทึก เป็นต้น เพื่อใช้ในกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ ๘๓๕๒ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๑๙๙๕ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อเสาไฟฟ้าแรงต่ำ คอนกรีตอัดแรง ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒ ต้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น ชุดโคมถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ สตาร์ทเตอร์ เทปพันสายไฟ แมกเนติก ลูกฟิวส์ คัทติกฟิวส์กันฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน เช่น อิฐบล็อก หิน ปูน ทราย เสา ไม้ฝา หลังคา เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง