วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทเบียน บพ ๙๐๖๖ กาฬสินธุ์ เพื่อใช้ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อนมกล่อง ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๔,๕๘๐ กล่อง สำหรับประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๒-๔๑๘๔ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เช่น กระดาษ ปากกา ลวดเสียบกระดาษ แฟ้มปกอ่อน เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองคลัง เช่น กระดาษ ปากกา ซองน้ำตาล แฟ้มเสนอเซนต์ เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ เช่น สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ น้ำยาต่างๆ เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.14 ม.4 ม.16 ม.17 ม.12 ม.13 ม.5 โดยรถเกรดเดอร์ จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ แก้วกาแฟ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง