วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง (บ้านโพนทอง หมู่ 10 - หนองกุง) โดยยกร่องพูนดินขึ้นรูปถนน พร้อมลงลูกรัง ลงท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา คลิปดำ ยางลบ ซองน้ำตาล และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ไร้สาย คีย์บอร์ดไร้สาย แผ่นรองเมาส์ แฟลทไดร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) แบบดับเบิ้ลแคบ
18  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(บ้านหนองแสง หมู่ 2 - ประปา) โดยลงดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร สูง 0.90 เมตร ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร สูง 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน หมู่ 14-หมู่ 17- หมู่ 3- หมู่ 2 - หมู่ 15 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างขยายเขตคลองส่งน้ำ สถานีสูบ้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโคกสำราญ หมู่ 1 โดยวางท่อพีวีซี 16 นิ้ว ชั้น 5 ยาว 128 เมตร และซ่อมแซมประตูกั้นน้ำ พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นสีกันสนิม ทิเนอร์ แปรงทาสี ใบเจีย ลวดเชื่อม เป็นต้น เพื่อใช้ในงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรอก ขนาด ๒ ตัน ซึ่งมีคุณสมบัติและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕ุ๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง