ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข-แมว

  ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี บ้านคำหุ่ง หมู่ ๖

  ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

  กิจกรรมเฉลิมฉลอง วาระครบรอบ ๑๐๐ปี วันประสูติ สมเด็จเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์