องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อบต. เเละหัวหน้าส่...
      

การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อบต. เเละหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอสามชัย โดย นายศุภชัย บุญทิพย์ นาย...

  กิจกรรมมัจฉาพาโชค งานศาลหลักเมืองฯ
      

อบต.สำราญใต้ร่วมกิจกรรมมัจฉาพาโชค งานศาลหลักเมืองฯ

  ระชุมซักซ้อมเเนวทางการขอรับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุน...
      

ประชุมซักซ้อมเเนวทางการขอรับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามเเนวทาง...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 


 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560