องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 
  โครงการพลังรวมใจคนสามชัยไม่ทิ้งกัน
   

โครงการพลังรวมใจคนสามชัยไม่ทิ้งกัน โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการขจังหวัดกาฬนสินธุ์ นายอำเภอสาม...

  โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-...
   

ศูนยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลสำราญใต้ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำราญใต้ ...

  โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการเล่นกีฬาเปตอง
   

โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการเล่นกีฬาเปตอง กลุ่มคนรักสุขภาพวัยทำงาน ตำบลสำราญใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560