องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
  ลงพื้นเวทีประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน หมู่ 5,8
      

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑  
        ชุดปฏิบัติการไทยนิยมยั่...

  เวทีประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน
      

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ชุดขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ลงพื้นที่ สำรวจปัญหาความต...

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ชุดที่ 5...
      

วันที่ 9 มีนาคม 2561 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ชุดที่ 5 สมัยประช...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 


 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560