องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

สำนักงานปลัด

 
นางสาวชลธิชา   พันเสนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นายณภัทร ไชยากรกิจ
นางสาวปิยวรรณ  สารบุญเรือง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

   
นายธนากร วงษ์ดี
นายธีรศุ ปะวะเค นายไพโรจน์  ทะวงษ์ษา
นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 
 
นางสาวอรณิชชา  วรพันธ์

นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ยศเฮือง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
   
นายบรรพต  ศรีเล็ก
 
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
 
 
     
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
 
 

 นางสาวนฤมล  บุญทิพย์  นางวรารัตน์  ผาสุก  นายสิทธิพร  จันทะยุทธ
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
   
นางสาวอรอนงค์ โมฆรัตน์

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  พนักงานสูบน้ำ  พนักงานสูบน้ำ
 
 
 นายแพง  ภารแผ้ว นายอธิคุณ  พลาศรี  นายธวัชชัย  บุษมงคล
 พนักงานสูบน้ำ  พนักงานขับรถ
 พนักงานดับเพลิง
   
 
 นายบุญร่วม  เรืองช่อ
พนักงานสูบน้ำ

 นายสุขใส  ลำพาย
พนักงานขับรถ
 


 พนักงานจ้างทั่วไป
 
     
 นายทัตพงษ์  โมฆรัตน์  นายสาคร  ทาบุเรศ  นางบุญทัน   ศิริสัตย์
 คนงานทั่วไป  พนักงานสูบน้ำ  นักการภารโรง
   
 
นายสันติสุข  ธาตุแสง 
 นายวิสันต์  สุมังคละ
พนักงานดับเพลิง
 
  เวรยาม
     
 นายศักดิ์ดา  ผันสนาม
   นายวรุฒชัย  สหัสสา
 พนักงานดับเพลิง    พนักงานดับเพลิง
 
 
     
 นายบัญชา  ทองอุ่น
 
 นางสาวธัญญารัตน์  ราชชารี
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป