องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถาม  ชื่อ +  นายพรหมมา  แก่นพุฒ
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
  โทรศัพท์ +  08-3284-5596
  อีเมล์ +  admin@samrantai.go.th
  ชื่อ +  นายชาติ  พรชะตา
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
  โทรศัพท์ + 088-060-2302
  อีเมล์ + admin@samrantai.go.th

  ชื่อ +  นางสาวชลธิชา  พันเสนา
  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
  โทรศัพท์ +  09-1061-5328
  อีเมล์ +  admin@samrantai.go.th

  ชื่อ +  นางสาวจงรักษ์  เวียงสมุทร
  ตำแหน่ง +  รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  09-4062-8696
  อีเมล์ +  admin@samrantai.go.th
  ชื่อ + นายชาติ  พรชะตา
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +   088-060-2302
  อีเมล์ +  admin@samrantai.go.th

  ชื่อ + นางกมลรัตน์ ชื่นช้อย
  ตำแหน่ง +
นักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 09-5664-66949
  อีเมล์ +
 admin@samrantai.go.th
 
   ชื่อ +  นายอุไร  อรัญชัย
   ตำแหน่ง + นายช่างโยธา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ +  06-2206-3808
   อีเมล์ +  admin@samrantai.go.th