องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายชาติ  พรชะตา
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
  เบอร์โทร ๐๘๘-๐๖๐-๒๓๐๒  
   

  นางสาวชลธิชา  พันเสนา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
 
  เบอร์โทร ๐๙๑-๐๖๑-๕๓๒๘  
 
 

นางสาวชลธิชา  พันเสนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 เบอร์โทร ๐๙๑-๐๖๑-๕๓๒๘

นางสาวจงรักษ์   เวียงสมุทร

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร ๐๙๔-๐๖๒-๘๖๙๖

 

นางสาวชลธิชา  พันเสนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร ๐๙๑-๐๖๑-๕๓๒๘

  
 นางกมลรัตน์ ชื่นช้อย
      นายอุไร  อรัญชัย
 นักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 นายช่างโยธา   รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  เบอร์โทร ๐๙๕-๖๖๔-๖๙๔๙     เบอร์โทร ๐๙๕-๑๘๕-๗๒๙๕