องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

 
นายสิทธิ์  งามผิวเหลือง
กำนันตำบลสำราญใต้
เบอร์โทร.097-31944427
นายอวยชัย  ภูศรีนวล  นายประหยัด  คงประพัฒ นายพงษ์ไพโรจน์  เสนาเลิศ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
เบอร์โทร.092-6723145
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
เบอร์โทร.080-7351581
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
เบอร์โทร.093 -1627243
นายอดิศักดิ์  ชุ่มเรืองศรี  
นายบุญมา  ธาตุแสง นายถวิล  พัฒนะสาร  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
เบอร์โทร.098-2730337
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
เบอร์โทร.089-1200456
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
เบอร์โทร.095-6706268
นายสมร  องคะกาศ
นายเทพอนันต์  เขจรจิตร นายประสิทธิ์  ดีรักษา 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
เบอร์โทร.082-1361275
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
เบอร์โทร.095-8416062
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
เบอร์โทร.062-1953045
     
 นางสำราญ  ดีสวนโคก นายสิทธิ์  งามผิวเหลือง  นายสมัย พลทองเติม
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
เบอร์โทร.092-4781236
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
เบอร์โทร.097-3194427
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
เบอร์โทร.

   
นายมิตร บุญพร 
นายเมฆ  สะหะขันธ์ นายประดิษฐ์  ศรีมี
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
เบอร์โทร.090-2573367
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
เบอร์โทร.098-2742752
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
เบอร์โทร.063-9132418
นายวีระยุทธ  เวียงสมุทร นายเที่ยง  ราชชารี
นายชัยยา  พังฆะโส 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
เบอร์โทร.065-1030845
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17
เบอร์โทร.061-6695091
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18
เบอร์โทร.095-6692248
นายสัมฤทธิ์  ยันตา นายสัมพันธ์  ศรีสุลัย นางศรีอักษร  วังอาจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19
เบอร์โทร.093-3279783
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20
เบอร์โทร.063-6249005
สารวัตรกำนัน
เบอร์โทร.084-3211083

นายอัชญา  บุบผารักษ์
นางสำเนียง  ฉายรักษา

สารวัตรกำนัน
เบอร์โทร.080-1686377
แพทย์ประจำตำบล
เบอร์โทร.093-3341291