องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 3 เม.ย. 2566 ]27
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 9 ม.ค. 2566 ]19
3 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2565 ]180
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]177
5 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 1 ก.พ. 2565 ]214
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ก.พ. 2565 ]185
7 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]179
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 1 ก.พ. 2565 ]167
9 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 1 ก.พ. 2565 ]173
10 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 1 ก.พ. 2565 ]213
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2565 ]213
12 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ก.พ. 2565 ]175
13 ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ [ 1 ก.พ. 2565 ]213
14 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม [ 4 ม.ค. 2564 ]278
15 มาตรการในการสร้างจิตสำนึก [ 4 ม.ค. 2564 ]286
16 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 4 ม.ค. 2564 ]275
17 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 4 ม.ค. 2564 ]273
18 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 4 ม.ค. 2564 ]269
19 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 12 ต.ค. 2563 ]246
20 มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ต.ค. 2562 ]239
 
หน้า 1|2