องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้จัดทำอาหารกลางวันแจกจ่าย


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ได้จัดทำอาหารกลางวันแจกจ่ายโดยให้ผู้ปกครองมารับที่ศูนย์พัฒนาเเด็กเล็ก พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดถภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

2020-10-13
2020-10-09
2020-10-07
2020-07-28
2020-06-05
2020-06-02
2020-05-19
2020-05-12
2020-04-03
2020-04-01