องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


อบต.สำราญใต้ จัดโครงการอบรมมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโรคโคโรนา 2019 CIVIC-19


อบต.สำราญใต้ จัดโครงการอบรมมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโรคโคโรนา 2019 CIVIC-19 และโครงการฝึกทำหน้ากากอนามัยและการทำสบู่เหลว โดยจะจัดอบรม ดังนี้
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 วัดอโศกธรรมราม (หมู่ที่ 7,8,9,10,12,18,20)
2020-10-13
2020-10-09
2020-10-07
2020-07-28
2020-06-05
2020-06-02
2020-05-19
2020-05-12
2020-04-03
2020-04-01