องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔


วันพุธ ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ชุดที่ ๕ สมัยประชุม สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

2021-07-12
2021-07-09
2021-06-16
2021-04-30
2021-03-24
2021-03-22
2021-03-16
2021-03-15
2021-02-15
2021-02-11