องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

ประวัติความเป็นมา

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

                                                                        เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยที่มาตรา ๔๐และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หนี้ และเจ้าหน้าที่่ของสภาตำบลต่อไปนี้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโดยให้มีชื่อตามตำบล สภาตำบลสำราญใต้ กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้                                                                             

                                                ประกาศ  ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ราชกิจจานุเบกษษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

                                                               นายเสนาะ  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย