องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

ประวัติความเป็นมา

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

                                                                        เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยที่มาตรา ๔๐และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หนี้ และเจ้าหน้าที่่ของสภาตำบลต่อไปนี้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโดยให้มีชื่อตามตำบล สภาตำบลสำราญใต้ กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้                                                                             

                                                ประกาศ  ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ราชกิจจานุเบกษษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

                                                               นายเสนาะ  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย