องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร


 
นายสนิท บาทขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
เบอร์โทร ๐๘๑-๙๕๒-๘๙๗๙


 
 
นายเรืองศักดิ์   ศิริสัตย์

นายทรงวิทย์   จันทะยุทธ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

เบอร์โทร ๐๙๕-๑๘๐-๐๘๔๘

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

เบอร์โทร  ๐๙๘-๑๓๑-๙๘๔๙

                                                                    
 
 
นางประนอม สุวรณเวียง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
เบอร์โทร  ๐๘๐-๑๘๙-๗๙๑๘