องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร


 
นายชาติ  พรชะตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
เบอร์โทร ๐๘๘-๐๖๐-๒๓๐๒


 
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้


                                                                    
 
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้