องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร


 
นายพรหมมา  แก่นพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
เบอร์โทร ๐๘๓-๒๘๔-๕๕๙๖,๐๙๔-๕๐๘๕๓๓๓


 
 


นายอุดม  ดีรักษา


นายจรม   ทาบุเรศ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

เบอร์โทร ๐๙๑-๐๔๑-๒๕๙๖

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

เบอร์โทร ๐๘๐-๙๗๕๐๐๖๑

                                                                    
 
 
 
นายสมพร  เวงวิถา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
เบอร์โทร ๐๙๕-๔๕๙๐๙๙๖,๐๙๗-๓๑๙๔๘๑๙