องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

สมาชิกสภา อบต.


นายสงวน   สินธุโพด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร.098-1314070
 
 
นายวิคิด  พลแสน
นายชาติ  พรชะตา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร.065-4743767
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร.088-0602302
 
 
นายทรงศักดิ์ บุษมงคล
นายถาวรผ่านแผ้ว 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
เบอร์โทร.098-6812171
 
 
นายสมหวัง  พิมศรีเมือง
นายสุรัตน์  โครตลา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
เบอร์โทร.092-3607704
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
 
 นายประหยัด  ทาบุเรศ 
นายจิระ  ผายเตชะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
เบอร์โทร.083-7172193
 
 
 นายสุวิทย์  ผายเตชะ
นายสงวน  สินธุโพด  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
เบอร์โทร.093-0731260
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 
 นางณัฐพร  ทิพย์ชาติ 
 นายสุรเดช  ธรรมรักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
เบอร์โทร.061-8499693
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
เบอร์โทร.098-1462589

 
 
 นายสายทอง  โนนบุญศรี
นายวิชัย  วันโน  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
เบอร์โทร.062-1303921
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
เบอร์โทร.065-3262170
 
 
นายหนูสินธุ์  ผายเตชะ
นายสุบิน  ผายเตชะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
เบอร์โทร.095-3190871
 
 
 นายศิริพงษ์  โมฆรัตน์
นายบุญเลิศ  ยานุ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
เบอร์โทร.087-9076071
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
 
 
 นายธนกฤต  แดนเจริญ 
นายวิคิด  พลแสน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
เบอร์โทร.080-9868657
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
 
 
นางพิชญานิน   สุขช่วย 
นายสมพร  โพธิ์สายคุณ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19
เบอร์โทร.095-3101707
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20
เบอร์โทร.063-8853619