องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

สมาชิกสภา อบต.

 นายบุญมี  ภารจำนงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายบุญเลิศ  ยานุ  นายชาติ พรชะตา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
นายทรงศักดิ์ บุษมงคล
  นายถาวร  ผ่านแผ้ว
 นายวิรันต์  บุญปก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
 
 
 
นายสุปัน  เหมวิจิตร
นายสมหวัง พิมพ์ศรีเมือง
นายสุพันธ์  นาคเงิน
นายสุรัตน์  โครตลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
 
 
 
 
นายชนะ  ธาตุแสง
นายรังสรรค์  เวียงสมุทร
 นายบัวไข  จรบุรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
 
 
 
 นายสุวิทย์  ผายเตชะ
นายสุขชัย  องคกาศ
 นายสงวน  สินธุโพด
นายจักรพันธ์ ฐานโอภาส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
   
 
 
 นายสุนทร  จันทะเสน
 
 นายสุรเดช  ธรรมรักษา นายสุพจน์  อ่อนบุญมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
 
 
 
 นายสุพล  พัฒนะสาร นายสิงห์  ลำพาย นายสมัย  พลทองเติม นายวิชัย   วัณโน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 
 
 
 
นายหนูสินธุ์  ผายเตชะ  นายนักสู้  ศรีสุพรรณ
นายสุบิน  ผายเตชะ
นายประสพ  มุขรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
 
 
 
 
 นางปราณี  มุขรักษ์ นายศิริพงษ์  โมฆรัตน์
นายหนูพร  แสงจันทร์
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
 
 
 
 
 นายประวิทย์  เวียงสมุทร
นายชม  เลื่องลือ
 นายสุภาพร  ศิลาสิทธิ์
นางไพรวัลย์  ไสวศักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
 
 
 
 
 นายสมศรี  เรืองคุณ
 นายทอน  ถิ่นวิสัย
 นางศรีนวล ธาตุศรี
 นายอุดม  ดีรักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20