องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
นายทีปกร  เวงวิถา
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นายณภัทร ไชยากรกิจ นางสาวดุษยา  ขจรโมทย์ นางสาวปิยวรรณ  สารบุญเรือง
นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
นางรัชช์อร ศรีมุงคุณ นายธีรศุ ปะวะเค นายไพโรจน์  ทะวงษ์ษา
นักวิชาการเกษตร
นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป

 
 
นางสาวอรณิชชา  วรพันธ์

นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ยศเฮือง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธุ์
   
 
 
 
 
 
     
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
 
 

 นางสาวนฤมล  บุญทิพย์  นางวรารัตน์  ผาสุก  นายสิทธิพร  จันทะยุทธ
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
     
 นายอธิคุณ  พลาศรี  นายหวัน  อ่อนนอจันทร์  นายคำดี  ทองตัน
 พนักงานขับรถ  พนักงานสูบน้ำ  พนักงานสูบน้ำ
   
 
 นายแพง  ภารแผ้ว
 นายธวัชชัย  บุษมงคล
 พนักงานสูบน้ำ    พนักงานดับเพลิง
     
  พนักงานจ้างทั่วไป  
     
   
 นายทัตพงษ์  โมฆรัตน์  นายสาคร  ทาบุเรศ  นายสุขใส  ลำพาย
 คนงานทั่วไป  พนักงานสูบน้ำ  นักการภารโรง
     
  นายบุญร่วม  เรืองช่อ
 นายวิสันต์  สุมังคละ
  พนักงานสูบน้ำ  
  เวรยาม