องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

กองคลัง

 
 นางสาวสงกรานต์  ญานกาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 นางสาวจงรักษ์  เวียงสมุทร  นางสาวดวงดาว อนันนตภักดิ์
 นักวิชาการเงินและบัญชี   เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
   
 
     
  พนักงานลูกจ้างประจำ  
     
     
   นายธรรมนูญ  กิ่งแก้ว  
   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
 
 
นายวุฒิกรณ์  ละมัยวงษ์  นายเสริมศักดิ์  เกลี้ยงรส  นางสาวอิศริยา  ติกาพันธ์  นางสาววันเพ็ญ  นาสงวน
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่พัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ