องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

 
  นางสาวจงรักษ์  เวียงสมุทร
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 นางสาวจงรักษ์  เวียงสมุทร  นางสาวดวงดาว อนันนตภักดิ์
 นักวิชาการเงินและบัญชี   เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
   
 
   
นางอรดี  ทินแย่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
พนักงานลูกจ้างประจำ
 
     
     
   นายธรรมนูญ  กิ่งแก้ว  
   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
 

นายวุฒิกรณ์  ละมัยวงษ์  นายเสริมศักดิ์  เกลี้ยงรส นางสาววันเพ็ญ  นาสงวน นางณัฐชยาน์  มิตระ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างเหมา
     
   นายยุทธศิลป์ พิณสา
 
   พนักงานทั่วไป