องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

กองคลัง

 
  นางสาวจงรักษ์  เวียงสมุทร
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 นางสาวจงรักษ์  เวียงสมุทร  นางสาวดวงดาว อนันนตภักดิ์
 นักวิชาการเงินและบัญชี   เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
   
 
     
  พนักงานลูกจ้างประจำ  
     
     
   นายธรรมนูญ  กิ่งแก้ว  
   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
 

นายวุฒิกรณ์  ละมัยวงษ์  นายเสริมศักดิ์  เกลี้ยงรส   นางสาววันเพ็ญ  นาสงวน
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างเหมา