องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

กองช่าง

 
นายอุไร  อรัญชัย
 นายช่างโยธา
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
   
 
นายคมสัน  พันทาอามาตย์

 
นายยอดภรักษ์  สมศรี
นายช่างโยธา

นายช่างไฟฟ้า
     
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
   
นายวิชิต  เรื่องลือ   นางสาวเอ็มอร  บุบผารักษ์
นางพิไลรัตน์  อรัญชัย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 
 นายเกษมศักดิ์  มณีกรรณ์  
นายอนุวัติ  ฐานโอภาส
  คนงานทั่วไป  
คนงานทั่วไป