องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

กองช่าง

 
นายอุไร  อรัญชัย
 นายช่างโยธา
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายคมสัน  พันทาอามาตย์  นายฉัตรธิเดช ภูดรนาง
 นายยอดภรักษ์  สมศรี

นายช่างโยธา  เจ้าพนักงานการประปา นายช่างไฟฟ้า
     
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
 
 
นายวิชิต  เรื่องลือ  นายมนตรี  ธาตุแสง  นายเกษมศักดิ์  มณีกรรณ์  
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา  
 
   
  นางสาวเอ็มอร  บุบผารักษ์
 
   ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง