องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 นางวราภรณ์  พรชะตา
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 นายอิทธิพล  อินทรฌสภา
 
 นักสันทนาการ
     
 นางนัฐนันท์  สุวรรณรัตน์  นางประวาณี  ทาบุเรศ  นางสาวสุวรรณี  เชี่ยวงาน
 ครู  (คศ.๑)  ครู  (คศ.๑) ครู  (คศ.๑) นางจินดา  แกมนิล  นางสาววรรณพร  ภารไสว  นางเสงี่ยม  พันสุวรรณ
 ครู  (คศ.๑)  ครู  (คศ.๑) ครู  (คศ.๑)
 
 
  นางผ่องศรี  กิ่งแก้ว  
    ครู  (คศ.๑)  
     
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
   

นางสาววิภาดา  ยี่สารพัฒน์

 นางประมวล  สังฆจารย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
 นางสาวสุพรรษา  นาสงวน  นางสาวนิศาชล  เรืองราม  นางสมปอง พัฒนะสาร
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
  นางสาวศศิมาภรณ์  ดวงทองมา  
   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก