องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

สภาพทั่วไป

สภาพข้อมูลพื้นฐาน

.  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้มีสภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน มีแหล่งน้ำเขื่อนลำปาวล้อมรอบ จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร

            ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลสำราญใต้มีอากาศร้อนและแห้งแลง

                     ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะเวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๕ ๔๐ องศาเซลเซียส          

                       ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรงกว่าปีที่แล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง

ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส

๑.๔  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตตำบลสำราญใต้จำนวน ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ  มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค - บริโภค  จำนวน    แห่ง แหล่งน้ำ ๑ แห่งเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ได้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

                                ลำห้วย                   3              แห่ง                         สระน้ำ                    ๑๒          แห่ง

                                หนองน้ำ -               แห่ง                         บ่อบาดาล              -               แห่ง                        

                                อ่างเก็บน้ำ              -               แห่ง                         ฝาย                                     แห่ง

                                แม่น้ำ                                   แห่ง                         อื่นๆ (ระบุ)              -               แห่ง        

                ๑.๖  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้พื้นที่ป่าไม้เป็นป่าไม้โคก 

            ๒.๑ เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ประกอบด้วยหมู่บ้าน ๒๐ หมู่บ้านมีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ๒๐ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่    บ้านโคกสำราญ                     ผู้ปกครอง  นายวีระ  สมตาเต๊ะ                            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่    บ้านหนองแสง                       ผู้ปกครอง  นายไพทูลย์  แดนเจริญ                      ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่    บ้านหนองแสงใหม่
                 ผู้ปกครอง  นายพงษ์ไพโรจน์  เสนาเลิ                  ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่    บ้านคำเขื่อนแก้วเหนือ            ผู้ปกครอง  นายอดิศักดิ์  ชุ่มเรืองศรี                     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่    บ้านกุดแห่                             ผู้ปกครอง  นายบุญมา  ธาตุแสง                         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่
    บ้านคำหุ่ง                              ผู้ปกครอง  นายถวิล  พัฒนะสาร                         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่    บ้านหนองกุงน้อย                   ผู้ปกครอง  นายทองเหรียญ  คำแสนโคตร            ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่    บ้านท่าช้าง
                            ผู้ปกครอง  นายเทพอนันต์  เขจรจิตร                   ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่    บ้านหนองกุงน้อย
                   ผู้ปกครอง  นายประสิทธิ์  ดีรักษา                        ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่
  ๑๐  บ้านโพนทอง                       ผู้ปกครอง  นางสำราญ  ดีสวนโคก                       ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่
  ๑๑  บ้านคำป่าหวาย                   ผู้ปกครอง  นายสิทธิ์  งามผิวเหลือง                     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่
  ๑๒  บ้านคำอุดม                         ผู้ปกครอง  นายสกล  เหมวิพัฒน์                        ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  ๑๓
  บ้านหนองไผ่                        ผู้ปกครอง  นายสมบัติ  ทิงิ้วงาม                         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  ๑๔  บ้านหนองแสงใต้                  ผู้ปกครอง  นายเมฆ  สะหะขันธ์          
              ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  ๑๕  บ้านโนนศาลาทอง
                ผู้ปกครอง  นายประดิษฐ์  ศรีมี                          ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่
  ๑๖  บ้านคำเขื่อนแก้ว                  ผู้ปกครอง  นายวีระยุทธ  เวียงสมุทร                   ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่
  ๑๗  บ้านหนองแสงเหนือ              ผู้ปกครอง  นายสุเนตร  ทับพิมล                        กำนันตำบล
หมู่ที่
  ๑๘  บ้านโนนหนองไฮ                  ผู้ปกครอง  นายไชยา  พังคะโส                          ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  ๑๙
  บ้านโนนทัน                          ผู้ปกครอง  นายสัมฤทธิ์  ยันตา                         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  ๒๐  บ้านสันติสุข
                         ผู้ปกครอง  นายสัมพันธ์  ศรีสุลัย                        ผู้ใหญ่บ้าน

๒.๒ การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ มีทั้งหมด ๒๐ หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ ๖,๐๐๐ คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๖,๖๒๙ คน องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ขอความร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒)