องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เป็นเขตการปกครอง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดประมาณ 85 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไป อบต.ขนาดกลาง ได้รับการแต่งตั้งเป็น อบต.เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ มีพื้นที่โดยประมาณ 54,375 ไร่ 87 ตารางกิโลเมตร (เขต อบต.สำราญใต้ ประมาณ 148.55 ตารางกิโลเมตร 32 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลสำราญ  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคำสร้างเที่ยง  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้าง  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดต่อกับเขื่อนลำปาว อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตำบลลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ  จังอุดรธานี

ที่ตั้งของหมู่บ้าน เเละ ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

          ประชากรในตำบลสำราญใต้มีจำนวนทั้งสิ้น  8,916 คน  แยกเป็นชายจำนวน  4,505 คน หญิง  4,411 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,357  ครัวเรือน

          ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  ประกอบด้วย

          หมู่ที่ 1    บ้านโคกสำราญ

          หมู่ที่ 2    บ้านหนองแสง

          หมู่ที่ 3    บ้านหนองแสงใหม่

          หมู่ที่ 4    บ้านคำเขื่อนแก้วเหนือ

          หมู่ที่ 5    บ้านกุดแห่

          หมู่ที่ 6    บ้านคำหุ่ง

          หมู่ที่ 7    บ้านหนองกุงน้อย

          หมู่ที่ 8    บ้านท่าช้าง

          หมู่ที่ 9    บ้านหนงกุงน้อย

          หมู่ที่ 10  บ้านโพนทอง

          หมู่ที่ 11  บ้านคำป่าหวาย

          หมู่ที่ 12  บ้านคำอุดม

          หมู่ที่ 13  บ้านหนองไผ่

          หมู่ที่ 14  บ้านหนองแสงใต้

          หมู่ที่ 15  บ้านโนนศาลาทอง

         หมู่ที่ 16  บ้านคำเขื่อนแก้ว

          หมู่ที่ 17  บ้านหนองแสงเหนือ

          หมู่ที่ 18  บ้านโนนหนองไฮ

          หมู่ที่ 19  บ้านโนนทัน

          หมู่ที่ 20  บ้านสันติสุข

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

          ประชากรในตำบลสำราญใต้มีจำนวนทั้งสิ้น  8,916 คน  แยกเป็นชายจำนวน  4,505 คน  หญิง  4,411 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,357  ครัวเรือน

ด้านการศึกษา

       เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง และโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง เป็นโรงเรียนของรัฐบาล สังกัด สพฐ ดังนี้

ระดับประถมศึกษา

1.   โรงเรียนบ้านโคกสำราญวิทยา

2.  โรงเรียนบ้านกุดแห่

3.  โรงเรียนบ้านคำหุ่งราษฎรบำรุง

4.  โรงเรียนท่าช้างประชารัฐ

5.  โรงเรียนบ้านเขื่อนภูมิพล

โรงเรียนขยายโอกาส

1.   โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

2. โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ

          ตำบลสำราญใต้ มีพื้นที่กว้างและอุสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำไร่  เช่น  ปลูกข้าว  ปลูกมันสำปะหลัง  ปลูกอ้อย  และในปัจจุบันมีการปลูกยางพาราในบางพื้นที่  ประชากรในเขตตำบล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย ยางพารา

การปศุศัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ