องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายชาติ  พรชะตา
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
  เบอร์โทร ๐๘๘-๐๖๐-๒๓๐๒  
   

  นางสาวชลธิชา  พันเสนา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
 
 
 
 
 

 


นางสาวชลธิชา  พันเสนา  นางสาวจงรักษ์   เวียงสมุทร
 นางสาวชลธิชา  พันเสนา นางกมลรัตน์ ชื่นช้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 นักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
   
   นายอุไร  อรัญชัย
 
  นายช่างโยธา   รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง