องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 นางวราภรณ์  พรชะตา
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
  นางพรปวีณ์ ไชยศรีรักษ์  
   นักวิชาการสาธารณสุข  
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
 
 
นายยุทธศิลป์  พิณสา นางสาวยุภาวดี  โพธิ์สายคุณ
นางพิไลรัตน์  อรัญชัย
 นายพนิช  สารกรณ์
 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 พนักงานขับรถ
     
   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
     
     
 นางสาวนิภาพร  บุตตะ  นางหนูผัน  โคตรวงศ์  
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  แม่บ้าน
     
 นายณัฐพงษ์  ศรีพาเฮือง  นายศักดิ์ดา  พันสนาม  
 จ้างเหมาบริการ  พนักงานดับเพลิง
     
   พนักงานกู้ชีพ   
 
     
     
 นายดำรึก  ดวงศรี  นางสาวอิสราภรณ์  นนท์ตรี   
 นายอดิศักดิ์  คำมา
 กู้ชีพ  กู้ชีพ  กู้ชีพ
 
 
 นายจำนอง  คชอินทร์ นางยม  โพนทองเต็ม  นางอำไพ  พานาเรียง
 กู้ชีพ  กู้ชีพ  กู้ชีพ
   
 นายชาลี  จันพิพัฒน์  นายประยูร  จันทขันธ์  นางรำไพ  ศรีพาเฮือง
 กู้ชีพ  กู้ชีพ  กู้ชีพ
   
 นายชะเวงศักดิ์  สารเลา  นายหอม  การวิบูลย์  นางเทวี  งามผิวเหลือง
 กู้ชีพ  กู้ชีพ กู้ชีพ