องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
   
 
  นางสาวกมลรัตน์   ชื่นช้อย
 
   นักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
 
 

นางสาวยุภาวดี  โพธิ์สายคุณ
นางพิไลรัตน์  อรัญชัย
 นายพนิช  สารกรณ์
 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 พนักงานขับรถ
     
   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
     
 
 
 

   
  นายยุทธศิลป์  พิณสา
พนักงานจ้างเหมา

     
 นายชัยพล  ยุบลไสย
นายธีระศํกดิ์  งามผิวเหลือง
นายกิตติภพ  สร้อยกุดเรือง 
พนักงานดับเพลิง  พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 


นายกฤยกร  โพธิ์สายคุณ

พนักงานขับรถ
 
นายสนั่น  หันชัยเนาว์

นักการภารโรง
   พนักงานกู้ชีพ   
 
     
     
 นายดำรึก  ดวงศรี  นางสาวอิสราภรณ์  นนท์ตรี   
นางสาวอ้อมใจ  พานาเรียง
 กู้ชีพ  กู้ชีพ  กู้ชีพ
 
 
 นายประยูร  ใจหงิม
นายคำทอม  ไชยเสน
 นางอำไพ  พานาเรียง
 กู้ชีพ  กู้ชีพ  กู้ชีพ
   
 นายชาลี  จันพิพัฒน์  นายชะเวงศักดิ์  สารเลา
 นางรำไพ  ศรีพาเฮือง
 กู้ชีพ  กู้ชีพ  กู้ชีพ
   

นางขวัญใจ   ยันตา

 กู้ชีพ  กู้ชีพ กู้ชีพ