องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
   
 
  นางสาวกมลรัตน์   ชื่นช้อย
 
   นักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
 
 

นางสาวยุภาวดี  โพธิ์สายคุณ
นางพิไลรัตน์  อรัญชัย
 นายพนิช  สารกรณ์
 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 พนักงานขับรถ
     
   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
     
 
 
 

 
 
 
พนักงานจ้างเหมา

     
 นายธนัต  ขจรแข
นายธีระศํกดิ์  งามผิวเหลือง
นายกิตติภพ  สร้อยกุดเรือง 
พนักงานดับเพลิง  พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 


นาย

พนักงานขับรถ
 
นายสนั่น  หันชัยเนาว์

นักการภารโรง
   พนักงานกู้ชีพ   
 
     
     
 นายดำรึก  ดวงศรี  นางสาวอิสราภรณ์  นนท์ตรี   
นางสาวอ้อมใจ  พานาเรียง
 กู้ชีพ  กู้ชีพ  กู้ชีพ
 
 
 นายประยูร  ใจหงิม
นายคำทอม  ไชยเสน
 นางอำไพ  พานาเรียง
 กู้ชีพ  กู้ชีพ  กู้ชีพ
   
 นายชาลี  จันพิพัฒน์  นายชะเวงศักดิ์  สารเลา
 นางรำไพ  ศรีพาเฮือง
 กู้ชีพ  กู้ชีพ  กู้ชีพ
   

นางขวัญใจ   ยันตา

 กู้ชีพ  กู้ชีพ กู้ชีพ