องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

ชุมชนน่าอยู่

มุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรม

นำพาการกีฬา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                                     ประเพณีวัฒนธรรม
                                     ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                               ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

                  พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

๑.การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
๒.การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
๓.การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
๔.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพ
๕.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล