องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล สำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 21 ต.ค. 2562 ]184
2 ระเบียบกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเเลเด็กเเรกเกิด [ 17 ต.ค. 2562 ]188
3 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 20 เม.ย. 2561 ]203
4 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน [ 19 เม.ย. 2561 ]213
5 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 19 เม.ย. 2561 ]210
6 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 19 เม.ย. 2561 ]199
7 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 เม.ย. 2561 ]198