องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2563

    รายละเอียดข่าว

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

  ตำบลสำราญใต้   อำเภอสามชัย

  ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2563

 

 

 

จัดทำโดย

 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

 

 

 

คำนำ

 

การจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2560 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาเป็นการจัดทำแผนระยะสั้น ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   โดยจัดทำตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปแบบ มีขั้นตอน        มีเป้าหมาย ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  วิสัยทัศน์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  วิสัยทัศน์อำเภอ  โดยการนำเอาข้อมูลจากการสำรวจปัญหา / ความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นำมาประมวลผลสรุปเป็นประเด็นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2560 – 2563 จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หากดำเนินงานไปตามแนวทางที่กำหนด  ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริง  เพื่อให้ประชาชน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด  แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้    เอกสารประกอบ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ