องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2565 ]136
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]139
3 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 1 ก.พ. 2565 ]160
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ก.พ. 2565 ]134
5 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]136
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 1 ก.พ. 2565 ]128
7 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 1 ก.พ. 2565 ]130
8 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 1 ก.พ. 2565 ]159
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2565 ]158
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ก.พ. 2565 ]122
11 ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ [ 1 ก.พ. 2565 ]155
12 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม [ 4 ม.ค. 2564 ]222
13 มาตรการในการสร้างจิตสำนึก [ 4 ม.ค. 2564 ]233
14 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 4 ม.ค. 2564 ]225
15 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 4 ม.ค. 2564 ]218
16 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 4 ม.ค. 2564 ]208
17 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 12 ต.ค. 2563 ]208
18 มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ต.ค. 2562 ]201
19 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]221
20 มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 1 ต.ค. 2562 ]198
 
หน้า 1|2