องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม [ 4 ม.ค. 2564 ]32
2 มาตรการในการสร้างจิตสำนึก [ 4 ม.ค. 2564 ]40
3 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 4 ม.ค. 2564 ]48
4 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 4 ม.ค. 2564 ]108
5 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 4 ม.ค. 2564 ]98
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 12 ต.ค. 2563 ]59
7 มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ต.ค. 2562 ]64
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]79
9 มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 1 ต.ค. 2562 ]75
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ม.ค. 2562 ]108
11 คู่มือการปฎิงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 30 ต.ค. 2561 ]137
12 คู่มือการปฎิงาน เกี่ยวการร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 4 มิ.ย. 2561 ]113